Oбщи условия за ползване

 

 

 

 

Oбщи условия за ползване на интернет страница (уебсайт) на Глатех ЕООД

Всяко лице, наричано за краткост Потребител, получило достъп до уеб сайт с адрес http://www.glatec.bg, наричан по-нататък Сайт и до информацията и услугите в него, наричани за краткост Съдържание, което предлага Глатех ЕООД (наричано по-долу само Глатех), се съгласява и приема следните Общи условия за ползване, както и всички последващи промени в тях.

Потребителите, използващи този сайт, се задължават да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителите са длъжни да преустановят незабавно ползването на сайта. Глатех не носи отговорност, ако потребителите не са се запознали с настоящите условия.

 1. Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са две категории:

1.1. Регистрирани – Потребители, които се регистрират на сайта на Глатех с цел ползване на съдържанието му. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени, зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация.

1.2. Нерегистрирани – Потребители, които посещават сайта на Глатех, без да извършват регистрация.

 1. Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителите, при спазване ограниченията в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) в полза на титуляра на авторското право – Глатех или трета страна.
 2. Потребителите имат право да разглеждат, съхраняват, копират и отпечатват материалите от този сайт единствено за лична употреба, в зависимост от целите, за които използват сайта и/или извършват регистрация.
 3. На потребителите е забранено следното:

4.1. Да променят, копират, възпроизвеждат (цялостно или частично), публикуват, изпращат (по какъвто и да е начин), заемат, продават, създават вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използват с търговска цел или да разпространяват по какъвто и да е друг начин, включително и в електронна среда, какъвто и да е елемент от съдържанието на този сайт, без получено предварително писмено разрешение от Глатех.

4.2. Да използват неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само: изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска, наказателна или административна отговорност, или по друг начин да наруши законите на Република България).

4.3. Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

4.4. Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

 1. Глатех си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. данни, публикации, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време, без предизвестие до потребителите.
 2. Пълното съдържание на сайта се предоставя от Глатех на принципа „такова, каквото е“, без никаква гаранция по отношение на точност или пълнота.

Въпреки това Глатех е предприело всички необходими мерки да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, в съответствие с действащото българско законодателство, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Глатех не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, за ненакърнимост и безопасност на съдържанието му от злонамерени атаки на трети лица.

 1. Глатех не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които той съдържа препратки.

Използването на сайта, както и действията, които потребителите предприемат вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителите.

 1. Глатех е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителите и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които са били събрани или получени и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
 2. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителите, освен в случаите, предвидени в закона. Глатех няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).
 3. Глатех не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителите разкриват пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта на Глатех.
 4. Информацията, предоставяна от Потребителите при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправени запитвания, за подобряване на сайта, за обратна връзка с регистрираните потребители, за маркетингови и информационни цели и др. По време на посещението на сайта, Глатех получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителите, датата и часа на посещението и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.
 5. Глатех приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, която е приложима към обработването на лични данни и е част от настоящите условия за ползване. Глатех има право да я променя по всяко време – задължение на потребителите е да се запознават със Съдържанието и настъпилите промени в него.

Настоящите условия са приети и влизат в сила от 01.09. 2021 г.

Датата на последна актуализация на тази страница е 01.09. 2021 г.